Page 15 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 15

Öz Bakış      Öz‐şefkat düzeyleri yüksek bireylerin amaçlarına  Bireyin yaşadığı başarısızlık, yetersizlik hissi
      ulaşmak için kendilerini yeterli buldukları ve  karşısında kendisine gösterilen anlayış, destek,
      kendilerini motive ettikleri, yanlışlar yapmaktan  motivasyon ve yapıcı eleştiriler bir süre sonra
                               zor zamanlarında içselleştirdiği sese dönüşür.
      daha az korktukları, bu doğrultuda gerekli
                               Bu içsel ses, kendisiyle dostça ve şefkatli bir
      sorumluluğu almaya hazır oldukları söylenebilir.
                               diyalog geliştirebilmesini sağlayarak öz şefkatinin
      (İskender, 2009; Kuzu, 2018; Neff, 2003b).
                               temellerini oluşturur.
      Olumsuz durumlar karşısında kendilerini
                               İnsanların kendilerine karşı öz şefkatle yaklaşmaları
      iyileştirebilmenin yollarını ararken dışardan destek  her ne kadar farklılıklar gösterse de Germer ve
      almaktan da çekinmezler (Bayar, 2016). Dolayısıyla  Neff (2020)’e göre öz şefkat öğrenilebilen ve

      öz şefkat düzeyi yüksek bireyler kendi zaaf ve  geliştirilebilen bir beceridir.
      başarısızlıklarını affedebilir ve bir insan olarak sahip  Çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaya çalışan
      olduğu sınırlılıkların farkında olarak kendine saygı  anne ve babalar, çocukların öğrenme serüvenine
      duyabilmektedirler (Uyanık ve Çevik, 2020).    rehberlik eden öğretmenler, yoğun bir tempoyla
                               çalışan doktorlar, öğrenciler, hangi yaşta, hangi
      Ağlayan bir çocuğun, annesi onu düştüğü yerden
                               mevkide veya statüde olduğumuz fark etmeksizin
      kaldırıp kucağında sardığında dinmeye başlar   bu beceriyi kazanabilmemizin yolu hissettiğimiz

      ağrıyan yerin acısı. Birey kişilik yapısı ve benlik
                               duygusal acının çıkardığı sesi fark etmek, bu
      algısını şekillendirecek bu uzun maratonda ilk  duygusal acıdan kaçınmak yerine kendimize karşı
      bağlanışı, sevgiyi, şefkati ve fedakârlığı anne ile  açık, yargısız, sevecen, kabullenici ve hoşgörülü
      deneyimler. Çevresinde bulunan ve hayatına giren  olmakla başlar. Hata yaptığınızda sizi acımasızca
      insanlar da bu deneyime katkı sunar.       eleştiren sese değil, daha nazik ve yumuşak tonda
                               sizi destekleyen sese kulak verin.

                    İçinize ektiğiniz tohum

               ancak sulamaya başladığınız zaman
                           yeşerir.

      KAYNAKÇA


      1.  Bayar, Ö. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak  7.  Kirkpatrick, K. L. (2005). Enhancing self‐compassion using a Gestalt two‐chair
        Bağlanma Tarzı Ve Algılanan Sosyal Destek. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  intervention (Doktora Tezi). The University of Texas, Austin
        Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
                               8.  Neff, K. (2003a) Self-compassion: an alternative conceptualization of a healthy
      2.  Bayar, Ö., & Tuzgöl Dost, M. (2018). Üniversite öğrencilerinde öz-şefkatin  attitude toward oneself. Self-Identity, 2:85-101.
        yordayıcıları olarak bağlanma tarzı ve algılanan sosyal destek. Hacettepe
        Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 689-704. doi: 10.16986/ 9.  Neff, K. (2003b) The development and validation of a scale to measure self-
        HUJE.2017029306                  compassion. Self-Identity, 2:223-250.
      3.  Berzin, A., Lindén, M. ŞEFKAT NEDİR?. Erişim adresi https://studybuddhism.com/ 10. Selvili, Z. Öz Şefkat Nedir?. Erişim adresi https://www.zeynepselvili.com/tr/
        tr/temel-noktalar/nedir/sefkat-nedir       oz-sefkat
      4.  Çevik, O. & Kırmızı, C. (2020). Z Kuşağında Bilinçli Farkındalığın Öznel Mutluluğa  11. Uyanık, N. & Çevik, Ö. (2020). Öz-Şefkat Gelişiminde Bilişsel Formülasyonun
        Etkisi: Öz Şefkatin Aracı Rolü. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Rolü. International Journal of Current Approaches in Language, Education and
        , (20) , 183-202.                 Social Sciences, 2 (2), 660-674.
      5.  Germer, C. & Neff, K. D. (2019). Mindful Self-Compassion (MSC). In I. Itvzan (Ed.)  12. Vural Yüzbaşı, D. ve Künüroğlu, F. (2020). Öz-şefkat, sağlıklı yaşlanma ve
        The handbook of mindfulness-based programs: Every established intervention,  öz-şefkate ilişkin müdahale programları. Nesne, 8(16), 143-157. DOI: 10.7816/
        from medicine to education (pp. 357-367). London: Routledge. nesne-08-16-10
      6.  Kıcalı, Ü.Ö. (2015). Öz-şefkat ve tekrarlayıcı düşünmenin olumsuz duygulanım
        ve depresyon ile ilişkilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
        Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.                                            Şubat 2022 - Sayı 1  | 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20