Page 10 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 10

Öz Bakış


      Çocuk ve Ergenlerin Psikolojik Sağlamlığının


      Güçlendirilmesinde Okulun Rolü      Psikolojik sağlamlığımızı zorlayan risk faktörlerinin  kişiliği, sanatsal, sportif yeterliliklerine göre
      yaşantımızdaki etkilerini hafifleten koruyucu   bütüncül olarak görebilen ve onlara güçlü yanlarını
      faktörleri, okul doğası gereği içerisinde     fark ettirebilen okullar öğrencilerin benlik saygısına
      barındırmaktadır. Öğrenciler aile ortamında sarsılan  olumlu destek olurlar. Ailede çok sayıda risk
      özsaygısını olumlu okul yaşantıları, sosyal ilişkiler  faktörüne sahip olup, koruyucu faktörleri az olan
      ile güçlendirme fırsatına sahip olabilmektedir.  çocuk ve ergenler için okul güçlü yönlerini inşa

      Bunun yanı sıra tek bir yetişkinle kurulan anlamlı  edebilecekleri tek yer olabilir.
      psikolojik bağın bile psikolojik sağlamlıkta en  Duyguları tanıma ve düzenleme, stresle başa
      önemli koruyucu faktör olması, öğretmen ile    çıkma, iletişim becerileri ve bilişsel esneklik
      kurulan ilişkinin çocuğun hayatındaki önemini   becerileri psikolojik sağlamlığı güçlendiren bireysel
      ortaya koymaktadır.                özelliklerdir. Bu bireysel özellikler hayat boyu
      Okul yaşantısı aynı zamanda bireyin psikolojik   geliştirilmeye açıktır.
      sağlamlığı üzerinde zorlayıcı etkileri olan akran  Bu özellikler sadece psikolojik danışmanlar

      zorbalığı, dışlanma ve akademik yetersizlikler gibi  tarafından psiko-eğitim programlarıyla değil, okul
      risk faktörlerini de içerebilmektedir.  Öğrencileri  yaşantısının içindeki günlük deneyimler aracılığıyla
      sadece sahip olduğu akademik becerilerle değil,  da güçlendirilmeye açıktır


       Okul ve sınıf iklimimiz psikolojik sağlamlığı güçlendirme açısından

                      hangi öğelere sahiptir?


         Öğretmenler ve okul yöneticileri olarak aşağıdaki soruları kendimize yöneltmek faydalı olacaktır:

        ↘ Öğrencilerim psikolojik sağlamlıklarıyla ilgili  ↘ Sınıf/okul ortamı akademik başarısı yetersiz
         hangi risk ve koruyucu faktörlere sahiptir?    olan çocuklara benlik saygısını güçlendirme,

        ↘ Öğrenciler arasında yaşanan gerginliklerin    olumlu yanlarını fark ettirme konusunda ne tür
         sınıf/okul ortamında ele alınış biçimi onların  destekler sunabilmektedir?

         iletişim becerileri ve empati duygularını   ↘ Psikolojik sağlamlık açısından hem risk
         geliştirmeye katkıda bulunmakta mıdır? Yoksa   hem de koruyucu faktör de olabilen aile
         anlık olarak sorunun ortadan kalkmasına mı    yaşantılarını daha sağlıklı hale getirme
         hizmet etmektedir?                konusunda ebeveynlere ne tür destekler

        ↘ Sınıf/okul ortamında öğrencilerin olayların   sunulmaktadır?
         nedenlerine ve problemlerin çözümüne ilişkin  ↘ Bir öğretmen olarak psikolojik sağlamlığınızı
         alternatifleri değerlendirmesine yönelik,     güçlü tutan koruyucu faktörler nelerdir?

         bilişsel esnekliği geliştirici neler yapılmaktadır? ↘ Okul yönetimi öğretmenlerin koruyucu
        ↘ Sınıf/okul ortamı duyguların konuşulabildiği bir  faktörlerini güçlendirmek adına ne tür

         yer midir?                    destekler sunmaktadır?      10 | Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15