Page 7 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 7

Öz Bakış      Yaşadığı zorluklara rağmen    risklerle karşılaşıldığında bireyin  psikolojik sağlamlığın risk,
      günlük hayatındaki uyumunu bir  başarılı bir şekilde bunlarla  koruyucu faktör ve olumlu
      süre sonra yeniden sağlayan,   başa çıkabilme yeterliği veya  sonuç bileşenlerine sırayla yer
      hatta güç koşullara rağmen    kapasitesi olarak tanımlanmıştır  verilecektir.
      önemli başarılar elde eden    (Arslan&Balkıs; 2016).      Son olarak çocuk ve ergenlerin
      bireyleri birçoğumuz tanımışızdır.  Psikolojik sağlamlık yaşamın zorlu  psikolojik sağlamlıklarının
      Bu kişilerin yaşamlarında var olan  mücadelesinde psikolojik olarak  korunmasında ve
      güçlüklere rağmen, hayatlarıyla  sağlıklı kalabilmenin en önemli  güçlendirilmesinde okulların rolü
      ilgili olumlu sonuçlar elde   koruyucu faktörlerinden biridir  tartışılacaktır.
      edebilmeleri, psikolojik sağlamlık  (Yelpaze, 2019)
      kavramıyla açıklanmaktadır.
      Psikolojik sağlamlık; önemli   Bu yazıda psikolojik sağlamlığı
      değişim, olumsuzluk veya     güçlü bireylerin özellikleri,

      Psikolojik Sağlamlığı Güçlü Bireylerin Özellikleri      Psikolojik sağlamlığı yüksek   (Grupta & Kumar, 2015; Akt:   Psikolojik sağlamlık kavramından
      bireylerin özelliklerini inceleyen  Peker &Gündüz, 2016).    bahsedebilmemiz için; risk
      araştırmalar bu kişilerin stres  Yukarıda özetlenen çalışmalar  faktörü, koruyucu faktör
      verici büyük olayların ve    psikolojik sağlamlığın yaşamdaki  ve olumlu sonuç elde etme
      riskli durumların karşısında   zorluklarla başa çıkmaya     bileşenlerinin var olması
      duygusal veya fiziksel bozukluk  kaynaklık oluşturan bir ruhsal  gerekmektedir.
      yaşamadan bu gibi durumların   özellik olduğunu vurgulamaktadır.
      üstesinden gelebildiğini ortaya
      koymuştur (Sipahioğlu, 2008).

      Bu kişiler etkili iletişim kurmada
      başarılı, öz saygı düzeyi,
      duygularını denetleme ve
      farkına varma becerileri yüksek,
      yeni durumlara hızlı uyum
      sağlayabilme yeteneğine sahip,
      kaygı ve engellenmelere karşı
      direnme güçleri son derece
      yüksek olan kimselerdir (Kunter;
      2020).

      Psikolojik sağlamlığı yüksek
      bireyler, kendi duygusal
      tepkilerinin ve çevrelerindeki
      kişilerin davranışlarının
      farkındadırlar. Ayrıca duyguları
      yönetebilmek, kendi kontrolünü
      koruma ve problem çözme
      konusunda başarılıdırlar.


                                            Şubat 2022 - Sayı 1  | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12