Page 11 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 11

Öz Bakış
                  erdiğiniz yanıtlar kendinizi değil, öğrencileriniz için sınıf/okul
                  ortamını değerlendirme amacını taşımaktadır. Olumsuz yanıtlar
             V yetersizlik duygusundan ziyade değişim için küçük adımlar
             atmaya yöneltiyorsa işlevseldir.

             Şüphesiz sihirli değneklerimiz yok. Ama her birimiz diğerinin hayatında
             küçük de olsa koruyucu ve destekleyici etkide bulunabilecek önemli bir
             kaynağız.

             Aile, öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve diğer çalışanlardan oluşan
             paydaşlardan her birinin okul sistemini psikolojik sağlamlık açısından
             güçlendirmek için yapabileceklerini ekip ruhuyla gerçekleştirmesi, okulun
             bir sistem olarak da verimliliğini artıracaktır.

             Kendimize, öğrencilerimize ve çevremize iyi gelebilmek umudunu güçlü
             tutarak güçlenmek dileğiyle…             KAYNAKÇA


             1.  Akar, A. (2018). Psikolojik sağlamlık programının  açısından incelenmesi, 10.04.2021 tarihinde https://
               ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyine etkisi  www.researchgate.net/publication/312935079_
               (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi,  Ortaokul_Ogrencilerinin_Psikolojik_Saglamliginin_
               Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. Egitim_Stresi_Acisindan_Incelenmesi
             2.  Akgün, Ü.& Baş, A.(2020). Lise öğrencilerinde  7.  Kunter, N. (2020). Covid-19 günlerinde bireylerin
               psikolojik sağlamlığın yordayıcıları olarak güvengenlik  psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenler
               ve mizah tarzları ,20.03.2021 tarihinde https:// açısından incelenmesi, 05.03.2021 tarihinde https://
               atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale- dergipark.org.tr/tr/pub/ibad/issue/56382/805481
               detay&Alan=sosyal&Id=8zCMTncBu-adCBSEFi-0  adresinden alındı.
               adresinden alındı
                               8.  Sipahioğlu, Ö.(2008). Farklı risk gruplarındaki
             3.  Arslan, G.& Balkıs, M. (2016). Ergenlerde duygusal  ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi.
               istismar, problem davranışlar, öz-yeterlik ve psikolojik  (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal
               sağlamlık arasındaki ilişki,10.01.2021 tarihinde https:// Bilimler Enstitüsü, Konya.
               dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/20641/220107
               adresinden alındı        9.  Öztürk, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde duygu
                                 düzenleme stratejileri ile psikolojik sağlamlık
             4.  Durak, İ. (2021). Psikolojik sağlamlık ile yaşam doyumu  arasındaki ilişkinin incelenmesi, 19.12.2020
               arasındaki ilişkide özyeterliğin aracı etkisi, 01.04.2021  tarihinde http://openaccess.hku.edu.tr/xmlui/
               tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/ handle/20.500.11782/1928 adresinden alınmıştır.
               issue/59802/816639 adresinden alındı
             5.  Gizir, C. (2007). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri
               ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması,
               10.02.2021 tarihinde  https://dergipark.org.tr/en/
               download/article-file/200204 adresinden alındı.
             6.  Kaya, F,. Peker, A.& Gündüz, B. (2016) Ortaokul
               öğrencilerinin psikolojik sağlamlığının eğitim stresi                                             Şubat 2022 - Sayı 1 | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16