Page 8 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 8

Öz Bakış

         Özel eğitimde erken tanı önemli bir     Yetersizliği önleyen ya da hafifleten
         konudur. Hayatın en kritik dönemi olarak  faktörlerden biri de çevrenin bireylerin engel
         nitelendirilebilecek çocukluk döneminde   durumuna uygun bir şekilde düzenlenmesidir.
         yoğun ve sistemli bir eğitim çok değerli  Özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları
         olacaktır. Yaşamın ilk yıllarında doğru   ortamdaki fiziki koşullar, yetersizliklerine
         yapılandırılmış bir eğitim ile gelecek için  uygun olarak oluşturuluyorsa özel
         sağlam temeller atılabilir. Özel gereksinimli  gereksinimli bireyler daha rahat bir yaşama
         bireylerin, mümkün olabilecek en erken   sahip olacaktır (Özbey, 2009).
         dönemde, ihtiyaç duydukları alanlarda özel  Wolery (1993) erken özel eğitim hizmetlerinin
         eğitim alması ulaşabilecekleri becerileri  genel amaçlarını, çocuklar, aileler ve erken
         azami şekilde gerçekleştirebilmeleri    eğitim hizmetini sağlayanlar için şu şekilde
         yönünden önemlidir. Bununla beraber bu   ifade etmiştir:
         bireylerin toplumun onlardan beklediği
         rolleri ve sorumluklarıyla beraber gelişimsel  Çocuklar için;
         görevlerini gerçekleştirebilmeleri, kendisi   բ Gelişimsel becerilerin en iyi şekilde
         için en uygun olarak nitelendirilebilecek özel  kazanılmasını sağlamak
         eğitim hizmetlerinden faydalanabilmelerine    բ İçinde yaşadıkları topluma uyumlarını
         bağlıdır.                    maksimum seviyeye çıkarmak
         Özel gereksinimli bireylerin yetersizliklerinin   բ Öz bakım becerilerini ve sosyal
         fark edilir edilmez hızlı bir şekilde özel eğitim,  yaşamlarının kalitesini arttırmak
         tıbbi tedavi ve özel gereksinimiyle alakalı  Aileler için;
         hizmetlerden faydalanması gerekmektedir.
         Yetersizlikleriyle ilgili olarak gereken önlemler   բ Çocuklarıyla alakalı doğru kararlar
                                  alabilmelerini sağlamak
         geç kalınmadan alındığında bunların büyük
         bir kısmını giderilebilme veya hafifletilebilme   բ Çocuklarıyla hem aile hem de çocuk
                                  için doyurucu ve yararlı şekilde
         imkânı doğacaktır. Bazı becerilerin       etkileşimde bulunabilmek
         kazanılmasında bireyin bulunduğu yaşın      բ Çocuklarının gelişimine katkı
         doğrudan ilgisi bulunmaktadır. Örneğin      sağlayabilmek
         üç yaşlarında konuşmayla alakalı problem     բ Toplumla bütünleşebilmek
         yaşayan çocuk, konuşma eğitimine olumlu
         tepki verirken çocuk büyüdükçe gelişme   Hizmeti sağlayanlar için;
         daha yavaş olacaktır. Kas ve hareketlere     բ Özel gereksinimli çocukların ve
         dayanan beceriler de erken evrede daha hızlı   ailelerinin toplumsal açıdan kabul
         kazanılmaktadır. Erken yaşta verilebilecek    edilme düzeylerini artırmak
         eğitim sayesinde özel gereksinimli çocuklara   բ Erken özel eğitim programlarını
         kalıcı davranışlar kazandırılmanın yanısıra   uygulamak ve geliştirmek
         olumsuz davranışların ortadan kaldırılması da   բ Özel gereksinimli çocukları, ailelerini
         kolaylaşacaktır.                 ve sunulan hizmetleri desteklemek ve
                                  savunmak


       8 |  Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13