Page 7 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 7

Öz Bakış      özel yöntem ve araçlarla     araştırma olan Nüfus ve Konut  bireylerin gereksinimlerini
      gerekirse özel mekânlarda    Araştırması (2011) sonucuna   karşılamak, yaşama katılımlarını
      her özel gereksinimli grup için  göre 3 yaş ve üzeri nüfusta   ve uyumlarını sağlamak
      farklı olarak geliştirilmiş özel  engellilik kişi sayısı 4.882.841’dir.  amacıyla sunulan tüm eğitim
      programlarla verilen eğitim”   Genel nüfus içerisinde bireylerin  hizmetlerini kapsamaktadır. Özel
      (Baykoç Dönmez, 2010) şeklinde  %4,1’i bir şeyleri taşımada ya  gereksinimli bireylerin, en kısa
      tanımlanmıştır. Özel eğitim özel  da tutmada, %3,3’ü yürümede  sürede, gereksinim duydukları
      gereksinimli bireylerin hem   ve merdiven kullanmada, %2’si  alanlarla ilgili olarak uygun
      kendileri hem de ailelerinin   öğrenmede ve dikkat toplamada,  eğitim ortamlarında ve yine özel
      yaşamlarını kolaylaştıran ve   %1,4’ü görmede, %1,1’i işitmede,  gereksinimli bireye uygun yöntem
      hayat kalitelerini artıran ihmal  %0,7’si ise konuşmada güçlük  ve araç-gereçler kullanarak
      edilemeyecek kadar önem arz   yaşadıklarını belirtmişlerdir.  desteklenmesi kapasitelerini en
      eden bir konudur.                         yüksek düzeyde kullanabilmeleri
                       İnsan hayatı, doğumla başlayan
      Bu yazımızda özel eğitimin ne  çocukluk, ergenlik, yetişkinlikle  yönünden değerlendirildiğinde
      olduğu, neden gerekli olduğu,  devam eden ve yaşlılıkla     büyük bir önem taşımaktadır
      hangi çocukların özel eğitime  son bulan farklı evrelerden   (Çabuk, 2015).
      gereksinim duyduğu ve özel    oluşmaktadır. Her evrede    Özel eğitim normal okullarda
      eğitimin sağladığı faydaların  birbirlerini etkileyen dil, zihinsel,  verilen eğitimden farklı bir eğitim
      neler olduğu sorularına cevap  fiziksel, sosyal-duygusal    modeli gerektiren birebir eğitim
      aranacaktır. Bununla beraber   gelişim alanları yer almaktadır.  şeklidir. Özel eğitimin temel
      yazımızın en sonunda da özel   Bu gelişim alanlarındaki     amacı özel gereksinimli bireyleri
      gereksinimli çocuğa sahip olan  basamakları gerçekleştiremeyen  topluma uyumlu hale getirmektir.
      ailelere önerilerde bulunulacaktır. ya da gerçekleştirmekte zorluk  Bu noktada özel gereksinimli
                       çeken bireylerin özel eğitime  bireyin kendi kendine yetebilen
      UNESCO tarafından yapılan
      araştırmalara göre, Türkiye   ihtiyaç duymaları kaçınılmaz   bireyler haline getirilmesi ve
      nüfusunun yaklaşık %10’u     bir durumdur (Yavuz, 2018).   akranlarıyla anlamlı farklılık
      engelli bireylerden oluşmaktadır  Özel eğitim, akranlarıyla   gösteren bireylerin özel eğitim
      (Ulutaşdemir, 2007). Bir başka  kıyaslandıklarında farklı    yoluyla eksiklerinin giderilmesi
                       gelişimsel özellikler gösteren  önemlidir.

               Özel gereksinimli bireylerin temel


            becerileri kazanmasının yanında sosyal

            kabulünün sağlanmasında özel eğitimin


                önemli bir yeri bulunmaktadır.

                                           Temmuz 2022 - Sayı 2  | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12